Wat zijn de algemene voorwaarden van Online ontspannen?

Algemene voorwaarden

Online Ontspannen: KVK 64407829

Algemene Voorwaarden van Online Ontspannen, gevestigd te Rotterdam

Versie geldig vanaf 14 April 2021

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten, producten en aanbiedingen van Online Ontspannen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Online Ontspannen. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Online Ontspannen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Online Ontspannen erkend.

1.4 Online Ontspannen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering van digitale producten vindt plaats na betaling. Binnen 24 uur wordt er per email de benodigde toegangscodes, wachtwoorden en inlogcodes ter beschikking gesteld om de aangeschafte digitale producten te raadplegen en/of te downloaden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Online Ontspannen product bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Online Ontspannen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Online Ontspannen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per e-mail. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Online Ontspannen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Online Ontspannen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Online Ontspannen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten die al geleverd zijn, zoals bijvoorbeeld een cursus of workshop van Online Ontspannen die al gevolgd is binnen de termijn van 14 dagen.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • digitale en/of downloadbare cursusmaterialen zoals filmpjes, audio’s en e-boeken.
 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Online Ontspannen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Online Ontspannen. Online Ontspannen houdt  zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverlaring.

5.2 Online Ontspannen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Online Ontspannen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 Online Ontspannen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Online Ontspannen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Online Ontspannen is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Online Ontspannen) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Online Ontspannen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Online Ontspannen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Online Ontspannenin gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Online Ontspannen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Online Ontspannen aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

7.2 Online Ontspannen is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus en/of workshop bij de cliënt aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.3 Online Ontspannen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Online Ontspannen gegrond worden bevonden, zal Online Ontspannen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Online Ontspannen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Online Ontspannen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Online Ontspannen gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Online Ontspannen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5. Online Ontspannen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.6. Online Ontspannen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

7.7 Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Online Ontspannen is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Online Ontspannen cursus of de annulering van de cursus.

7.8 De inhoud van de cursussen van Online Ontspannen bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies, Online Ontspannen Cursisten en/of deelnemers van de Online cursussen dienen advies van een arts of diëtist te zoeken voor medische en/of gezondheids-gerelateerde zaken rondom voeding, afvallen en dieet. Online Ontspannen is niet aansprakelijk voor medische problemen.

7.9 Online Ontspannen is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

7.10 De afnemer past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen en recepten die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt  Online Ontspannen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Online Ontspannen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Online Ontspannen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Online Ontspannen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Online Ontspannen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Online Ontspannen op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Online Ontspannen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Online Ontspannen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

11.1 Online Ontspannen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Online Ontspannen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Online Ontspannen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Online Ontspannen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

11.4 Indien Online Ontspannen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Online Ontspannen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Online Ontspannen zolang de afnemer de vorderingen van Online Ontspannen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Online Ontspannen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Online Ontspannen of een door Online ontspannen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Online Ontspannen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 1. Intellectuele eigendom

13.1. Online Ontspannen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Online Ontspannen heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.13.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van Online Ontspannen. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursussen worden door Online Ontspannen voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Online Ontspannen mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

 1. Inschrijving

14.1 Deelname aan fysieke cursus of workshop van Online Ontspannen is definitief nadat Online Ontspannen het aankoopbedrag heeft ontvangen. Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan een fysieke bijeenkomst dient deze Online Ontspannen hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de fysieke cursus op een ander tijdstip of een andere locatie. Bij annulering vanaf het moment van betaling tot dertig dagen voor aanvang van de fysieke cursus is 25% van het cursusgeld + € 9.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd.- Bij annulering vanaf dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de fysieke cursus is 50% van het cursusgeld + € 9.99 voor administratiekosten en vergoeding voor de cursusmaterialen die al zijn verstrekt, verschuldigd.- Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.

14.2 Onder bepaalde omstandigheden of medische redenen kan een cursus of workshop eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van Online Ontspannen. In het geval van verschuiving zal Online Ontspannen 1 of meerdere data opties voorstellen aan de cursist. Deze opties zijn beperkt tot het aanbod van de cursus of workshop. Indien er meer cursussen verschoven worden of indien er workshops niet gevolgd worden zal er een herberekening plaatsvinden. Deze berekening is dan voor het volledige bedrag van de reeds gevolgde cursussen en nog te volgen cursussen zonder de korting.

14.3 Online Ontspannen behoudt zich het recht voor fysieke cursussen af te zeggen wanneer er minder dan 4 aanmeldingen zijn.  Online Ontspannen zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus of workshop alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere cursuslocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld minus al verstrekte cursusmaterialen worden geretourneerd. 

14.4 Online Ontspannen behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor workshops te weigeren in verband met psychische klachten van de klant, omdat de klant niet geschikt lijkt voor de workshop of omdat de lesruimte vol is.

14.4 Deelname aan digitale cursussen en online midellen is definitief nadat Online Ontspannen het aankoopbedrag heeft ontvangen. Wanneer de cursist binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk kennis geeft niet tevreden te zijn wordt het bedrag teruggestort en de toegang tot de cursus verwijderd. 

14.5 Online Ontspannen levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Online Ontspannen geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Online Ontspannen is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

14.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecom faciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

14.7 Online Ontspannen is te allen tijde gerechtigd om,zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

14.8 Online Ontspannen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Online Ontspannen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement  Rotterdam kennis, tenzij Online Ontspannen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Klachten

Een cursist kan een klacht schriftelijk indienen Online Ontspannen, Schilperoortstraat 68 a02 SX te Rotterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle websites door de afnemer in te zien, te printen of te downloaden.

 

Online ontspannen draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders